REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 15.04.2016 r.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem oraz administratorem Sklepu internetowego FEDERAL40 dostępnego pod adresem internetowym www.federal40.com jest firma Federal 40 Dawid Wola z siedzibą w Będzinie przy ul. Sierżanta G. Załogi 10/8, 42-500 Będzin, NIP: 6442920373, REGON 241839180, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.
2. Do złożenia Zamówienia oraz utworzenia Konta w Sklepie internetowym FEDERAL40 konieczna jest świadoma i dobrowolna akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. Kupujący ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji zapisów Umowy ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia Umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Językiem Regulaminu i Umowy między Sprzedającym a Kupującym jest język polski.

§2. DEFINICJE

1. REGULAMIN - niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki dokonywania zakupów w Sklepie internetowym FEDERAL40 prowadzonym pod adresem internetowym: www.federal40.com, w szczególności prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Użytkowników (warunki umowy cywilnoprawnej między Sprzedającym a Kupującym). Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z jego treścią lub jego utrwalenia i wydruku przed skorzystaniem ze Sklepu internetowego FEDERAL40.
2. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.federal40.com.
3. SPRZEDAJĄCY - firma Federal 40 Dawid Wola z siedzibą w Będzinie przy ul. Sierżanta G. Załogi 10/8, 42-500 Będzin, NIP: 6442920373, REGON 241839180, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.
4. KUPUJĄCY - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego.
5. KONSUMENT - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. UŻYTKOWNIK - każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego.
7. KONTO - indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu Rejestracji i Zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem (e-mail) i hasłem, służący zawieraniu Umów.
8. REJESTRACJA - proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym.
9. LOGOWANIE - proces uwierzytelniania i autoryzacji polegający na podaniu identyfikatora Użytkownika (e-mail) i hasła w celu uzyskania dostępu do Konta Sklepu internetowego.
10. ZAMÓWIENIE - złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego, oferta zawarcia Umowy.
11. UMOWA - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) w przypadku Konsumenta i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) w przypadku Kupującego.
12. TOWAR - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego.
13. WADA - niezgodność Towaru sprzedanego z Umową i/lub deklaracjami Sprzedającego albo wada prawna: art. 5563 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
14. DOWÓD ZAKUPU - faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami) i innymi stosownymi przepisami prawa.

§3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do koszyka Towaru;
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. wybór miejsca dostarczenia Towaru;
e. złożenie w Sklepie internetowym Zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
4. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym. Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji.
5. Podczas dokonywania Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz (w przypadku chęci Rejestracji lub Logowania do Konta) hasła. Kupujący ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Oprócz danych wskazanych w ust. 5 powyżej, Kupujący nie będący Konsumentem zobowiązany jest podać dodatkowo: nazwę firmy oraz NIP.
7. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu Zamówienia, przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną w postaci komunikatu: "Potwierdzenie zamówienia". Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, Umowa uważana jest za zawartą.
8. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego. W szczególnych przypadkach okres ten może być wydłużony po uprzednim kontakcie drogę telefoniczną lub elektroniczną z Kupującym. W razie opóźnienia Sprzedającego Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od Umowy odstąpić.
9. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności: faktur VAT z załącznikami, faktur VAT korygujących z załącznikami i formularzy.
10. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego Zamówienia.
11. Jeżeli Sprzedający nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedający może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

§4. TOWARY I PŁATNOŚCI

1. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Towary wolne od Wad.
2. Ceny Towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT itp.).
3. Ceny widniejące na stronach Sklepu internetowego mają charakter wiążący (na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy), z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Towarów zamieszczonych na stronach Sklepu internetowego. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Kupującego przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Kupującego wiążące.
5. Do każdej Umowy dołączany jest Dowód zakupu.
6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
7. Kupujący może dokonać zapłaty za Towar w następujący sposób:

a. przedpłata na konto - przelew bankowy, karta kredytowa, karta debetowa, PayPal.
Nr konta do wpłat: 84 1020 2498 0000 8202 0030 1648 (PKO BP)
Dane odbiorcy: Federal 40, ul. Sierż. G. Załogi 10/8, 42-500 Będzin.
b. za pobraniem - gotówką kurierowi przy odbiorze.

8. Płatności obsługuje PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

§5. DOSTAWA

1. Sprzedający wysyła towar w czasie 1-7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i zapłaty. W ekstremalnych sytuacjach nagłego wzrostu zamówień, sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu do wysyłki do kilkunastu dni roboczych.
2. Sprzedający realizuje dostawy za pośrednictwem firmy Poczta Polska. Warunki przewozu Towarów oferowane przez przewoźnika są przedstawione na jego stronie internetowej.
3. Sprzedający zaleca, aby przed potwierdzeniem odbioru przesyłki sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub jej zabezpieczenia noszą wyraźne ślady uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności pracownika poczty sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się bezzwłocznie ze Sprzedającym celem wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia, czy kradzieży podczas transportu.
4. Koszt dostawy na terenie Polski wynosi 12 PLN w przypadku przedpłaty lub 14 PLN w przypadku płatności przy odbiorze. Koszt dostawy na pozostałe kraje wynosi 17 PLN (tylko przedpłata).
5. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy podczas składania Zamówienia.
6. Koszty dostawy ponosi Kupujący, jeżeli Sprzedający i Kupujący nie uzgodnili inaczej.
7. Sklep internetowy nie stosuje domyślnych odpłatnych opcji dodatkowych.

§6. REKLAMACJE I GWARANCJA

1. W przypadku Umów zawieranych z Kupującymi w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za Wady fizyczne lub prawne.
2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży czy wymiany, naprawy, obniżenia ceny Wadliwego Towaru lub zwrotu ceny są podstawowymi prawami Konsumenta otrzymującego Towar z Wadą fizyczną lub prawną.
3. Sprzedający rozpatruje reklamację Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem Wady. Jeśli w tym czasie Sprzedający nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, przyjmuje się, że reklamację uznał.
4. Wadliwy Towar wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego należy wysłać na adres: Federal 40, ul. Sierż. G. Załogi 10/8, 42-500 Będzin. Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego zawiera Załącznik nr 1.
5. W przypadku uznania reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów Towaru), Sprzedający zwróci równowartość ceny Towaru. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego.
6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Wada jest nieistotna.
7. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego Towaru.
8. W przypadku Umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. Konsument, który zawarł ze Sprzedającym Umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży i zwrotu Towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania ostatniego zamówionego Towaru). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na odległość zawiera Załącznik nr 2.
2. Przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) nie stosuje się do Umów zawieranych na odległość, jeżeli Konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.
3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4. Sprzedający gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów dostawy Towaru do Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Sprzedający dokona zwrotu płatności na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.
7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu.
8. Koszty dostawy zwracanego Towaru ponosi Konsument.
9. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), jeżeli Sprzedający i Konsument nie umówili się inaczej, prawo do zwrotu nie obejmuje Umów w których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
10. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony Umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§8. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w toku procedury zamówienia towarów. Kupujący dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
2. Uzyskane przez Sprzedającego w czasie procedury zamówienia towarów dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).
3. Podane przez Kupującego dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom, które wspomagają procedurę sprzedaży oraz dostawy towarów, tj. pracownikom Sprzedającego, a także firmom kurierskim oraz operatorom pocztowym realizującym dostawę. Dane osobowe podane podczas procedury zamówienia towarów przechowywane są na serwerach dzierżawionych od firmy hostingowej.
4. Kupującemu przysługują uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
5. Sprzedający realizuje bądź odmawia realizacji uprawnień wskazanych w ustępie poprzedzającym na zasadach wskazanych w RODO.
6. Sprzedający oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO.
7. Sprzedający oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.
8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://federal40.com/pl/content/6-polityka-prywatnosci

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką prywatności dostępną pod adresem internetowym: http://federal40.com/content/6-polityka-prywatnosci
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy obowiązującego prawa polskiego.
3. Wszelkie logo, znaki towarowe, nazwy produktów, firmy, itp. użyte na stronach Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli lub uprawnionych i są umieszczone za zgodą tych podmiotów lub w celu wyłącznie informacyjnym.
4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:
a. poprzez formularz kontaktowy;
b. pisemnie na adres: Federal 40, ul. Sierż. G. Załogi 10/8, 42-500 Będzin.
5. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://federal40.com/content/3-regulamin
6. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2016 r.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej na stronach Sklepu internetowego.
9. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

§10. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Załącznik nr 1. Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego
Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Załącznik nr 3. Polityka prywatności
Załącznik nr 4. Polityka cookies